Gazprom International and Uzbekistan Signed PSA on Dzhel Field | Gazprom EP International